اعضای اصلی هیئت مدیره

تاریخ انتشار : 1393/08/25
Picture 001

حسین خانزادی عضو  هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

Picture2

علی وکیلیان زند رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل علیرضا نگهبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

نایب رئیس هیئت مدیره سیامک قادری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضواصلی هیئت مدیره خسرو طهماسبی

 

بــازرس تعاونی سهـراب صـــادق