گزارش فعالیت های تعاونی در تاریخ 1398/09/18

تاریخ انتشار : 1398/09/18

ضمن عرض سلام  خدمت اعضای محترم ، فعالیت های  تعاونی به شــرح زیر می باشد :

1- قرارداد سه جانبه فی مابین تعاونی ، شرکت فاینانسر و پیمانکار اجرایی گردید.اقدامات مشروحه زیر در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست : 

الف- ورق ریزی سقف طبقه هشتم مسکونی و آرماتور بندی برج غربی و برنامه ریزی برای بتن ریزی سقف در تاریخ 1398/09/24 .

ب- ارسال نقشه های پارت هفتم ( طبقه شامل طبقات 19 و 20 و 21 ) و نقشه های برج شرقی پارت ششم برای کارخانه اسکلت فلزی بمنظور شاپ کردن نقشه های مزبور .

پ- پیش بینی آغاز عملیات ارسال ورق های مورد نیاز به کارخانه در تاریخ 98/09/30 و شروع برشکاری و ساخت تیرها وستونها از تاریخ 98/10/03

ت- برنامه ریزی برای شروع دیوار چینی انبار های مستقر در 5 طبقه پارکینگ که زمان آغاز عملیات اجرایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ث- با توجه به درخواست تعدادی از اعضای محترم تعاونی و نگرانی از بابت قرارداد، بندهایی از مفاد قرارداد شامل تعهدات فاینانسر به تعاونی به شرح زیر جهت آگاهی اعضای تعاونی اعلام می گردد: 

 

ج- اعضای محترم نعاونی هیچ گونه نگرانی بابت اقرارنامه و تعهدات مندرج در قرارداد با فاینانسور نداشته باشند و مطمئن باشند تمامی موارد و گلوگاه های قراردادی در قرارداد فی مابین تعاونی و پیمانکار وفاینانسور لحاظ گردیده است.( خصوصا موارد فوق )